Đăng ký dịch vụ công trực tuyến

Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Yêu cầu thực hiện
Thành phần, số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lệ phí
Tên mẫu đơn, tờ khai
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý
Những trường có dấu * là những trường bắt buộc phải nhập !
Họ và tên *
Số CMT/Hộ chiếu *
Điện thoại
Email *
STTTên loại fileChọn tệp tải lên
1 Văn bản đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương (cần nêu rõ số biên chế được giao, được phê duyệt; số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương; tỷ lệ % được nâng bậc lương trước thời hạn) (*)
2 Danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ(theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ) (*) (Tải biểu mẫu)
3 Biên bản họp xét nâng bậc lương trước thời hạn (*)
4 Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình (*)
5 Các bản sao: Quyết định xếp lương gần nhất; các Quyết định khen thưởng hoặc Bằng khen, Giấy khen,... của người được đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn (*)
Mã xác nhận Nhập mã ở trên vào ô bên cạnh  
Những trường có dấu * là những trường bắt buộc phải nhập !
Mã hồ sơ *
Số CMT/Hộ chiếu *

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576