Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Truy cập hệ thống Dịch vụ công trực tuyến Sở Nội Vụ 
theo địa chỉ: http://dichvucong.sonoivu.quangnam.gov.vn và chọn nhóm dịch vụ công cần đăng ký khi rê chuôt vào menu nộp hồ sơ,. (Hình số 1)


Hình 1: Danh sách nhóm dịch vụ công
Chọn dịch vụ công cần đăng ký

Bước 2: Tổ chức, cá nhân chọn (1) - Nộp hồ sơ (Hình số 2)


Hình 2: Nút cần chọn để Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân điền đầy đủ thông tin cần thiết trên biểu mẫu hồ sơ điện tử và đính kèm các bản quét / bản mềm đối với những văn bản, tài liệu đi kèm hồ sơ. (1) ( Hình số 3)
Lưu ý: Các trường có dấu ( * ) là bắt buộc

Bước 3 : Sau khi điền đầy đủ thông tin tổ chức, cá nhân bấm vào nút Gửi hồ sơ (2) để gửi hồ sơ điện tử. Hồ sơ sẽ được chuyển về đơn vị tiếp nhận và được đơn vị này sẽ thẩm định, xử lý và giải quyết hồ sơ. (Hình số 3)Hình 3: Biểu mẫu điền thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến

Bước 4: Sau khi gửi hồ sơ thành công hệ thống sẽ cung cấp Mã hồ sơ; tổ chức, cá nhân lưu lại mã này để tra cứu thông tin hồ sơ hoặc bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576