Công chức – Viên chức

1Nâng bậc lương thường xuyên
2Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung
3Nâng bậc lương trước thời hạn do đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của chỉ tiêu năm đối với CBCCVC và người lao động
4Nâng bậc lương trước thời hạn đã có thông báo nghỉ hưu đối với CBCCVC và người lao động
5Chuyển xếp ngạch, bậc lương đối với CCVC khi thay đổi vị trí công tác
6Thỏa thuận tiếp nhận công chức, viên chức (từ nơi khác về cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh)
7Tiếp nhận công chức, viên chức (từ nơi khác về cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh)
8Thỏa thuận cho công chức, viên chức chuyển công tác (từ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh chuyển công tác ra ngoài tỉnh)
9Thuyên chuyển công chức, viên chức (Từ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh chuyển công tác ra ngoài tỉnh)
10Điều động công chức, viên chức thuộc tỉnh (điều động công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh)
11Tiếp nhận công chức, viên chức từ khối đảng và điều động công chức, viên chức sang khối đảng (tiếp nhận công chức, viên chức từ khối đảng sang khối nhà nước và điều động công chức, viên chức từ khối nhà nước sang khối đảng thuộc tỉnh)
12Cấp thẻ cán bộ,công chức, viên chức

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576